10 ק"מ

אליפות ישראל

5 ק"מ

תחרותי

2 ק"מ

תחרותי

5 ק"מ

עממי

2 ק"מ

עממי

משפחות

מסלול משפחות

גיבורות משתפות

10 ק"מ – אליפות ישראל

 • מהזינוק ברחוב חטיבת כפיר  מול הכניסה לפארק העירוני עפולה עליו צופה בית חולים העמק. משם נרוץ לכיוון צומת חטיבת כפיר נפנה שמאלה לשדרות יצחק רבין , מימיננו נראה את אנדרטת חטיבת כפיר , החטיבה אומצה על ידי העיר עפולה ב2007.
 • במקביל לכביש עליו נרוץ נפרשת טיילת העמק ע"ש צדוק יוסף .
 • בהגיענו לצומת הקאנטרי נפנה ימינה לשדרות בן גוריון , משמאלנו נחלוף על פני קאנטרי עפולה ומשכנה של חברת הסטארטאפ הישראלית  supplant

 נמשיך בשדרה לכיוון מערב , משמאלנו השכונה החדשה 1C שבמרכזה מתקני ספורט חדישים ומגוונים

נחלוף על פני תחנת הרכבת של עפולה אשר משרתת את תושבי האזור .

בהגיענו לצומת הבאה היא צומת המעונות נפנה ימינה וכעבור 100 מטרים נפנה שמאלה לכביש 66 העוקף את עפולה מכיוון מערב .

נמשיך בריצה לכיוון דרום מערב כמצידנו הימני נפרשים שדות עמק יזרעאל ומשמאלנו השכונות המערביות של העיר עפולה .

בהגיענו לנקודת ה 5 קילומטר נבצע פנית פרסה ונחזור על עקבותינו בדיוק באותה הדרך לכיוון העיר.

בהתקרבנו לפארק נוכל לראות את קו הסיום אליו נפנה ימינה עם הגיענו לפארק.

נחלוף את שער הסיום ונמשיך בהליכת שחרור אל אזור ההתכנסות בשביל הגיבורות.

טבלת מחירים

10 ק"מ

120 ₪

5 ק"מ תחרותי

90 ₪

2 ק"מ תחרותי

90 ₪

5 ק"מ עממי

80 ₪

2 ק"מ עממי

80 ₪

מסלול משפחות

50 ₪

1. תנאי השתתפות באירוע:

1. בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במקצה 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף לפיה הוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. הנכם מתבקשים לחתום על ההצהרה באתר ולחתום על הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא חתם על הצהרה באתר או  יביא עימו הצהרת בריאות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ.

2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.

3. בבחירה להשתתף באירוע, בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

4.  אין להשתתף במרוץ במקרים הבאים:

 • חום של מעל ל-38 מעלות צלזיוס ביום המרוץ.
 • במידה ואני חווה סימפטומים של שיעול ו/או קשיי נשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני של אסטמה או אלרגיה)
 • במידה והייתי במגע עם חולה קורונה מאומת בשלושת השבועות לפני מועד המרוץ.
 • היעדר כשירות פיזית / נפשית.

5.  מומלץ לכל רץ לבצע הכרת מסלול לפני התחרות.

6.  על כל רץ לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.

7. רץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

8. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

9. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

10. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

11. אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

12. קווי הגמר במרוצים השונים יינעלו לאחר השמעת אות ההזנקה בכ"א מהם, לפי המועדים כדלהלן:

 • 10 ק"מ – שעתיים

13. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

14. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה (זמן אקדח), במידה ולמקצה ישנם שני זינוקים (או יותר) המנצחים ייקבעו מהמקצה הראשון בלבד. ביתר הקטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

15. התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

16. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרתון, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.

17  במקרה של פינוי באמבולנס המשתתף המפונה יישא בעלות של 50% מתעריף מד"א.

18  במקרה של פינוי באמבולנס ואשפוז באחריות הרץ/ה להציג התחייבות מקופ"ח.

19 אזרח שאינו תושב ישראל ישלם תשלום מלא על פינוי באמבולנס ואשפוז בבית חולים במקרה הצורך (התעריפים זהים לתושבי ישראל)".


20. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

21 המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

22 הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרוץ רשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

23 המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

24  המארגנים מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הנרשמים לצדדים שלישיים.

25   ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במרוץ.

26. ידוע לי כי המסלולים במרוץ הינם ברמת קושי משתנה בתחרות בעצימות גובהה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי. הרץ  מודע לתנאי השטח ומסיר מהמארגנים את האחריות במקרה של החלקה או נפילה או פציעה שתיגרם עקב תנאים אלו.

 27.  ידוע לי כי הנהלת המרוץ, העירייה, החברה למתנסים, ההפקה , או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן רכוש או ציוד כלשהו. על כן, אני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.

28  המשתתף פוטר את הנהלת המרוץ או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפות במרוץ.

29. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה ועקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.

30. יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.

31. יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ ונציגיהם לכל אורכו של המרוץ.

32 בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון המרוץ ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, המארגנים יהיו רשאים למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.

33  הנהלת המרוץ רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או הפרסים בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

34  כל מקצה מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 15.12.2023  , יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

* 10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 5 ק"מ – 10 ומעלה (לנרשמים עד גיל 18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום). 

2 קמ ומשפחות – כל הגילאים

35. ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות חודשים רבים מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.

36  חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה).

 ט.ל.ח

לתשומת לב הרצים, המרוץ יתקיים בהתאם לתקנות משרד הבריאות ביום המרוץ

2. נוהל ביטולים:

2.1 משתתף אשר נרשם למרוץ יהיה רשאי לבטל את השתתפותו לאירוע על פי התנאים הבאים:

2.1.1. ביטול ההרשמה חייב יהיה להיעשות עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני יום האירוע וזאת באמצעות מילוי טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע.

2.1.2. חוק ביטול עסקת מכר מרחוק- ביטול הרשמה חייב יהיה להיעשות עד 14 ימי עבודה מיום מועד ביצוע ההרשמה למרוץ ובתנאי שהודעת הביטול נמסרה לכל המאוחר 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד המרוץ. בגין כל ביטול הרשמה, יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.

2.1.3. במקרה של ביטול לאחר מעל 14 יום ממועד ביצוע ההרשמה יחולו דמי ביטול להלן:

 • החל מתאריך 14 לספטמבר יחולו דמי ביטול בשיעור 30%.
 • החל מתאריך 14 לאוקטובר יחולו דמי ביטול בשיעור 50%.
 • החל מתאריך 4 לדצמבר לא ניתן לבטל ודמי הרישום יחוייבו במלואם.

2.1.4 ביטול למרוץ ייעשה באמצעות מילוי טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע.

2.2. ביטול מצד מארגני המרוץ בשל נסיבות בלתי צפויות:

2.2.1. כידוע ההיערכות למרוץ כרוכה בעבודה והיערכות מאומצת חודשים רבים לפני מועד התחרות. מטרת מרוץ הסרגל הינה לקיים אירוע הנצחה מרשים ומכבד ולצד זאת קיום האירוע תלוי בקבלת כל האישורים הנדרשים והיעדר מגבלות בלתי צפויות שאינם בשליטתנו.

2.2.2. עם זאת, לאור ההשקעה הנדרשת לטובת ארגון והפקת המרוץ מבעוד מועד והעובדה כי ייתכנו מגבלות בלתי צפויות לקיום התחרות, ההשתתפות במרוץ "בשבילהגיבורות" מותנית באישור כי במקרה של ביטול המרוץ עקב נסיבות בלתי צפויות כגון הוראות משטרת ישראל ו/או רשות ביטחונית אחרת, ו/או משרד הבריאות, ו/או עקב אירוע פח"ע ו/או פגעי מזג האוויר, ו/או מגבלות והנחיות בריאותיות כגון וירוס הקורונה ו/או תשתיות לקויות יוחזר לנרשמים 50% מדמי ההרשמה.

2.2.3. ההחזר מותנה בדרישה בכתב עד 14 ימים ממועד ביטול המרוץ באמצעות טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע.

2.2.4. בהיעדר דרישה להחזר, דמי ההרשמה ששולמו יזכו את המשתתף בהשתתפות עתידית במרוץ אייל במקצה זהה ללא עלות נוספת.

2.2.5 בביצוע ההרשמה, הנכם מאשרים כי אתם מסכימים לתנאי זה, מאשרים אותו ומקבלים אותו.

2.3 במידה וההרשמה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר עמו התקשרה חברת שוונג לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום עבור סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, חברת שוונג תהא רשאית לחייב את המשתתף בתשלום שנגבה ממנה.

2.4 במקרה של אי השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר המועד האחרון לביטול לא יוחזרו דמי ההרשמה ולא תתאפשר העברת הרשמה למשתתף אחר. משתתף שלא ביטל את הרשמתו יוכל לקבל את ערכת המשתתף עד 14 יום לאחר המרוץ בתיאום מראש בכתב עד יום לפני התחרות.

** שימו לב- המרוץ יתקיים תחת הנחיות התו הירוק, ככל שיהיו.

3. נוהל שינויים:

3.1 ניתן לבצע שינויים בהרשמה עד 7 ימי עבודה לפני מועד המרוץ. על מנת להעביר הרשמה לרץ אחר, יש לפנות באמצעות טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע עם פרטי הרץ הרשום והרץ המחליף (שם מלא, שנת לידה, מין, אגודה, מקצה, מספר הזמנה, מספר חזה במידה והוקצה כבר). פרטי הרץ המחליף יעודכנו במסגרת תוצאות המרוץ. אין אפשרות להתחייב לעדכון הפרטים על גבי מספר החזה.

4. נוהל הרשמה:

4.1 שימוש בקוד קופון –?.

4.3 ההשתתפות מותנית בהרשמה עד xxxxx ימים לפני המרוץ.

5. חלוקת פרסים וגביעים:

5.1 הפרסים מיועדים לתושבי מדינת ישראל שמקיימים את מרכז חייהם בארץ לפחות בשנה וחצי האחרונות.

5.2 אין כפל פרסים.

5.3 בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים.

5.4 שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל.

5.5 רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

5.6 מינימום של 10 רצים בקטגוריה. במידה ואין מינימום של 10 רצים, הקטגוריה תבוטל ותצורף לקטגורית הגיל מתחתיה (למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה מעליה).

6. ידוע לי כי בהרשמתי והשתתפותי במרוץ הנני מסכים לתקנון המרוץ. 

לו"ז יום הארוע

לאחר המירוץ נעלה את התוצאות לאתר וניתן יהיה לצפות בתוצאות המירוץ ובתמונות.